Elementy, których nie może zabraknąć w umowie kredytu hipotecznego

Elementy, których nie może zabraknąć w umowie kredytu hipotecznegoPodpisanie umowy to czynność, która czeka każdego kredytobiorcę po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi ze strony banku. Także w przypadku kredytu hipotecznego sporządzana jest umowa. Jej treść każdy kredytobiorca powinien uważnie przeczytać. W przypadku, gdy zapisy umowy są dla niego niezrozumiałe, ma prawo zażądać, aby pracownik banku mu je wyjaśnił. Jak powinna zostać skonstruowana umowa o kredyt hipoteczny? Jakich zapisów nie może w niej zabraknąć?

Umowa pomiędzy bankiem a kredytobiorcą musi zostać zawarta na piśmie. Każda ze stron umowy musi złożyć na niej swój podpis. W umowie zostanie określone, na jaki czas bank udziela kredytobiorca pieniędzy. Kredytobiorcy nie mogą zapomnieć, że kredyt hipoteczny jest kredytem celowym. Składając wniosek należy określić cel kredytu. W przypadku, gdy zostanie on przez bank przyznany, środków z kredytu nie można przeznaczyć na inne cele niż zostało to ustalone z bankiem. Wraz z umową kredytową kredytobiorca otrzyma harmonogram spłat kredytu. Składając na umowie swój podpis kredytobiorca zobowiązuje się, że odda całą pożyczoną od banku kwotę oraz odsetki od tej kwoty.

W umowie kredytowej zostaną określone:

  • strony umowy
  • kwota i waluta kredytu;
  • cel kredytu;
  • termin i zasady spłacania kredytu;
  • wysokość oprocentowania;
  • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu.

W przypadku, gdy za udzielenie kredytu bank nalicza kredytobiorcy prowizję, w umowie musi zostać zapisana jej wysokość. W przypadku umowy o kredyt hipoteczny nie może w niej też zabraknąć zapisów, które dotyczą zakresu uprawnień banku do kontrolowania, czy kredytobiorca wydaje środki z kredytu na cel zapisany w umowie.

Zgodnie z zapisami ustawy o kredycie hipotecznym sporządzają umowę bank musi zamieścić w niej również zapisy o wszystkich kosztach i opłatach, które pobiera od kredytobiorcy. Ta sama ustawa mówi też, że umowa nie może zawierać zapisów, które w rażący sposób mogą naruszać interesy kredytobiorcy. Wykaz niedozwolonych klauzul dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.