Ubezpieczenia spoleczne

Ubezpieczenie emerytalne jest to ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy z powodu starości. Chłopcy i dziewczęta, którzy opłacają składkę, zapewniają sobie w ten sposób dochód pieniędzy w momencie zaprzestania pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego.
Na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana jest składka w wysokości 19,52 proc. podstawy wymiaru składki.
W przypadku osób, które oszczędzają swój kapitał emerytalny także w Otwartych Funduszach Emerytalnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje 1/3 składki (tj. 7,3 proc.) do wybranego Otwartego Funduszu Emerytalnego. O ile ubezpieczony nie przystąpił do funduszu emerytalnego, to wtedy cała składka na ubezpieczenie emerytalne przekazywana jest na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Składka wpłacana do Otwartego Funduszu Emerytalnego pochodzi w całości z części opłacanej przez pracownika.
1 stycznia 1999 r. zaczął obowiązywać w Polsce nowy system emerytalny. Jego twórcy założyli docelowo, że przyszli emeryci będą otrzymywać emeryturę z przynajmniej dwóch źródeł, tzn. ze zreformowanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i otwartych funduszy emerytalnych. Ustawodawca przewidział także sposobność powołania Pracowniczych Programów Emerytalnych, które mają charakter dobrowolny i uzupełniający w stosunku do popularnego systemu emerytalnego.
Ubezpieczeni zostali więc podzieleni na trzy grupy, które różnią się ze względu na sposób oszczędzania, przywileje emerytalne i sposób wyliczenia emerytury.

* Chłopcy i dziewczęta urodzone przed 1 stycznia 1949 r. będą mieć przyznawaną emeryturę w oparciu o przepisy systemu emerytalnego wprowadzonego ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.)
* Chłopcy i dziewczęta urodzone po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. były objęte ogólnie rzecz ujmując nowym systemem emerytalnym. Niemniej jednak zasady aktualne tych ubezpieczonych mają charakter przejściowy pomiędzy nowym a starym systemem emerytalnym i niektórzy ubezpieczeni z tego przedziału zachowują prawa jakie zapewnia im obowiązujący system emerytalny Chłopcy i dziewczęta urodzone po 31 grudnia 1948 r. mają sposobność oszczędzania na emeryturę obok Zakładu Ubezpieczeń Społecznych także w nowo powołanych instytucjach inwestycyjnych – otwartych funduszach emerytalnych.
* Ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1968 r. zostali objęci nowym systemem emerytalnym i obowiązkowo odkładają części składki na ubezpieczenie emerytalne w otwartych funduszach emerytalnych.ubezpieczenie-emerytalne

Decyzje o przyznaniu emerytury wydają organy rentowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania mężczyźni i kobiety ubiegającej się o świadczenie. Postępowanie o przyznanie emerytury rozpoczyna się po złożeniu wniosku zainteresowanego.
Otwarty fundusz emerytalny jest osobą prawną posiadającą odrębną masę majątkową w odniesieniu do instytucji nią zarządzającą czyli popularnego towarzystwa emerytalnego. Znaczy to, że powszechne towarzystwa emerytalne, które zarządzają OFE, nie mogą przeznaczać środków odkładanych w OFE na pokrycie indywidualnych cen czy inwestycji. Podstawowym przedmiotem działalności funduszy jest gromadzenie środków gotówkowych pochodzących ze składek ubezpieczonych i inwestowanie ich na rynku finansowym, z przeznaczeniem na wypłatę emerytur dla członków funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Do otwartego funduszu emerytalnego ma obowiązek przystąpić osoba urodzona po 31 grudnia 1968 r., która po raz pierwszy rozpoczyna pracę, z tytułu której podlega obowiązkowemu albo dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu
Prywatne Konto Emerytalne to konto, które pozwala dodatkowe oszczędzanie na emeryturę bez konieczności odprowadzania podatku dochodowego od przychodów kapitałowych.
IKE można założyć w:

* funduszu inwestycyjnym otwartym albo fachowym funduszu inwestycyjnym otwartym,
* zakładzie ubezpieczeń na życie,
* domu maklerskim albo banku prowadzącym działalność maklerską,
* banku.

Oszczędzanie na IKE umożliwia na zgromadzenie dodatkowych oszczędności, dzięki którym będzie można uzupełnić dochody emerytalne z systemu popularnego. Oszczędzający na IKE korzysta ze zwolnienia podatkowego od przychodów kapitałowych w wysokości 19 proc. W przypadku śmierci posiadacza konta środki zgromadzone na IKE zwolnione są także z podatku od spadku i darowizn.
Ubezpieczenie rentowe zapewnia świadczenia pieniężne w przypadku utraty przychodów z powodu niezdolności do pracy (renta) albo śmierci żywiciela (renta rodzinna). Składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 6 proc. podstawy wymiaru składki. Składka opłacana jest w części przez pracodawcę (4,5 proc. podstawy wymiaru), a w części przez pracownika (1,5 proc. podstawy wymiaru).
Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

* jest niezdolna do pracy,
* ma niezbędny okres składkowy i nieskładkowy (nie dotyczy to ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy została spowodowana w drodze do pracy albo z pracy),
* niezdolność do pracy powstała w okresach ściśle określonych w ustawie, na przykład. w okresie ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowego albo opiekuńczego) lub nie w przyszłości niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny mężczyźni i kobiety, która w chwili śmierci miała zobowiązane prawo do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny mężczyźni i kobiety, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne.
Decyzje o przyznaniu renty wydają organy rentowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania mężczyźni i kobiety ubiegającej się o świadczenie.
Postępowanie przyznania renty rozpoczyna się na bazie wniosku zainteresowanego.
Ubezpieczeniami społecznymi para się w MPiPS Departament Ubezpieczeń Społecznych. Departament Ubezpieczeń Społecznych odpowiada w szczególności za:

* opracowanie zaleceń polityki ubezpieczeń społecznych,
* opracowanie projektów przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych,
* implementację prawa ubezpieczeń społecznych do prawa Unii Europejskiej , a oprócz tego standardów konwencji i wymagań Międzynarodowej Organizacji Pracy,
* analizowanie orzeczeń Sądu Najwyższego w zakresie ubezpieczeń społecznych i ewentualne proponowanie przeróbek w obowiązujących przepisach,
* opracowanie analiz i prognoz służących ocenie sytuacji w sferze ubezpieczeń , a oprócz tego analiza funkcjonowania poszczególnych świadczeń wypłacanych z systemu ubezpieczeń społecznych,
* współdziałanie z organami wykonującymi zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych.