Czy warto wykupić ubezpieczenie NNW dla dzieci?

Czy warto wykupić ubezpieczenie NNW dla dzieci?We wrześniu rodziców, których dzieci uczęszczają do szkoły czeka wiele wydatków związanych nie tylko z koniecznością zakupu podręczników, ale także ubezpieczenia NNW. Ubezpieczenie to jest wymagane w większości polskich szkół. Jednak rodzice nie muszą wykupować w polisy w szkole. Każdy rodzic ma prawo do wybrania towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupy dziecku polisę NNW.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to polisa, która przewiduje ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Posiadając polisę NNW możemy liczyć na otrzymanie odszkodowania w następujących okolicznościach:

powstanie urazów będący skutkiem nieszczęśliwego wypadku. Ten punkt polisy gwarantuje nam na przykład otrzymanie świadczenia, kiedy dziecko złamie rękę lub nogę;

oparzenia lub odmrożenia. Szkoły oferują tylko polisy podstawowe, nie uwzględniają one tego typu zdarzeń;

po śmierci dziecka.

Jakie jeszcze świadczenia możemy otrzymać?

Decydując się na wykupienie polisy NNW poza szkołą możemy wykupić polisę zapewniającą szeroki zakres ochrony. Wtedy otrzymamy świadczenie także wtedy, gdy:

dziecko odniesie uszczerbek na zdrowiu;

poniesiemy wydatki związane z leczeniem;

konieczny będzie zakup przedmiotów ortopedycznych, protez i innych środków pomocniczych,

w razie czasowej niezdolności do nauki – wtedy ubezpieczyciel wypłaci nam zasiłek dzienny.

Czy koniecznie musimy wykupować polisę NNW?

Ubezpieczenie ucznia w szkole nie jest obowiązkowe. Ale spora liczba szkół wprowadza obowiązek ubezpieczania dziecka do statutu szkoły. Mimo to dyrektorzy szkół nie mogą wymagać, aby rodzice wykupowali polisę za pośrednictwem szkoły. Rodzice mogą więc ubezpieczenie NNW wykupić w dowolnie przez siebie wybranej firmie ubezpieczeniowej.

Na jaką sumę wykupić polisę?

W przypadku ubezpieczenia NNW warto wybrać polisę na wysoką sumę. Tylko wtedy możemy liczyć na wypłatę wysokiego świadczenia. Zdaniem ubezpieczycieli taką polisę powinno zawierać się na sumę co najmniej pięćdziesięciu tysięcy.