Czy warto sie ubezpieczac ?

To czy będziemy ubezpieczeni czy też nie posiada dość duże znaczenie. Ubezpieczenie jest przydatne w wielu sytuacjach. Odróżnia się wiele rodzajów ubezpieczeń, zarówno te od nieszczęśliwych wypadków jak i na życie czy na dane rzeczy. Ubezpieczenia w każdym momencie chronią  nas przed czymś nieoczekiwanym na co tak de facto nie miałbym ochoty aby się zdarzyło. Samo ubezpieczenie jest po to aby pokryło nasze straty albo zdarza się, że osłodziło nam daną nieprzyjemną okoliczność w odszkodowaniu.

Czy warto się ubezpieczyć – nrodzinka1a pewno tak, ale jest to zależne od naszej sytuacji i trybu życia. W przypadku wyjazdu za granicę z całą pewnością takie ubezpieczenie jest przydatne a zdarza się, że dosłownie i konieczne bądź obowiązkowe. Gdy jednak pozostajemy w swoim miejscu zamieszkania i pracujemy już jesteśmy ubezpieczeni poprzez zakład. Dodatkowe ubezpieczenia nie są drogie i dość mocno zabezpieczają nas samych przed niedobrymi następstwami. Ubezpieczenie jakie wybieramy jest określane na kwotę wybraną przez nas samych. Przy ubezpieczeniu należy przeczytać umowę , a dodatkowo znać zasady jego wypłacalności – obecnie są to bezpieczne wypłaty gotówki w przypadku wystąpienia zdarzenia na jakie się ubezpieczyliśmy.

Po co się ubezpieczać – przede wszystkim dla bezpieczeństwa siebie i własnej rodziny. Oprócz tego również dla poczucia komfortu psychicznego które daje nam gwarancję że w przypadku czegokolwiek będziemy mieli wsparcie finansowe. Ubezpieczenie w przeliczeniu na kwotę opłat dziennie jest niezbyt duże niemniej jednak kwota wypłacanego ubezpieczenia ma możliwość być bardzo wysoka.

To jak będzie wyglądało nasze ubezpieczenia i przed czym one ma nas chronić określamy my sami. Ubezpieczenia są bardzo różnorakie i z pewnością skomponujemy takie które będzie odpowiednie dla nas. Warto się ubezpieczyć od takich rzeczy jakie posiadają największe prawdopodobieństwo zdarzenia. Częściej to wynika w tej chwili z naszego trybu życia. Warto o tym przeczytać dokładniej na portalach firm ubezpieczeniowych – tam są podane wszystkie szczegóły.

Ubezpieczenia spoleczne

Ubezpieczenie emerytalne jest to ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy z powodu starości. Chłopcy i dziewczęta, którzy opłacają składkę, zapewniają sobie w ten sposób dochód pieniędzy w momencie zaprzestania pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego.
Na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana jest składka w wysokości 19,52 proc. podstawy wymiaru składki.
W przypadku osób, które oszczędzają swój kapitał emerytalny także w Otwartych Funduszach Emerytalnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje 1/3 składki (tj. 7,3 proc.) do wybranego Otwartego Funduszu Emerytalnego. O ile ubezpieczony nie przystąpił do funduszu emerytalnego, to wtedy cała składka na ubezpieczenie emerytalne przekazywana jest na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Składka wpłacana do Otwartego Funduszu Emerytalnego pochodzi w całości z części opłacanej przez pracownika.
1 stycznia 1999 r. zaczął obowiązywać w Polsce nowy system emerytalny. Jego twórcy założyli docelowo, że przyszli emeryci będą otrzymywać emeryturę z przynajmniej dwóch źródeł, tzn. ze zreformowanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i otwartych funduszy emerytalnych. Ustawodawca przewidział także sposobność powołania Pracowniczych Programów Emerytalnych, które mają charakter dobrowolny i uzupełniający w stosunku do popularnego systemu emerytalnego.
Ubezpieczeni zostali więc podzieleni na trzy grupy, które różnią się ze względu na sposób oszczędzania, przywileje emerytalne i sposób wyliczenia emerytury.

* Chłopcy i dziewczęta urodzone przed 1 stycznia 1949 r. będą mieć przyznawaną emeryturę w oparciu o przepisy systemu emerytalnego wprowadzonego ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.)
* Chłopcy i dziewczęta urodzone po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. były objęte ogólnie rzecz ujmując nowym systemem emerytalnym. Niemniej jednak zasady aktualne tych ubezpieczonych mają charakter przejściowy pomiędzy nowym a starym systemem emerytalnym i niektórzy ubezpieczeni z tego przedziału zachowują prawa jakie zapewnia im obowiązujący system emerytalny Chłopcy i dziewczęta urodzone po 31 grudnia 1948 r. mają sposobność oszczędzania na emeryturę obok Zakładu Ubezpieczeń Społecznych także w nowo powołanych instytucjach inwestycyjnych – otwartych funduszach emerytalnych.
* Ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1968 r. zostali objęci nowym systemem emerytalnym i obowiązkowo odkładają części składki na ubezpieczenie emerytalne w otwartych funduszach emerytalnych.ubezpieczenie-emerytalne

Decyzje o przyznaniu emerytury wydają organy rentowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania mężczyźni i kobiety ubiegającej się o świadczenie. Postępowanie o przyznanie emerytury rozpoczyna się po złożeniu wniosku zainteresowanego.
Otwarty fundusz emerytalny jest osobą prawną posiadającą odrębną masę majątkową w odniesieniu do instytucji nią zarządzającą czyli popularnego towarzystwa emerytalnego. Znaczy to, że powszechne towarzystwa emerytalne, które zarządzają OFE, nie mogą przeznaczać środków odkładanych w OFE na pokrycie indywidualnych cen czy inwestycji. Podstawowym przedmiotem działalności funduszy jest gromadzenie środków gotówkowych pochodzących ze składek ubezpieczonych i inwestowanie ich na rynku finansowym, z przeznaczeniem na wypłatę emerytur dla członków funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Do otwartego funduszu emerytalnego ma obowiązek przystąpić osoba urodzona po 31 grudnia 1968 r., która po raz pierwszy rozpoczyna pracę, z tytułu której podlega obowiązkowemu albo dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu
Prywatne Konto Emerytalne to konto, które pozwala dodatkowe oszczędzanie na emeryturę bez konieczności odprowadzania podatku dochodowego od przychodów kapitałowych.
IKE można założyć w:

* funduszu inwestycyjnym otwartym albo fachowym funduszu inwestycyjnym otwartym,
* zakładzie ubezpieczeń na życie,
* domu maklerskim albo banku prowadzącym działalność maklerską,
* banku.

Oszczędzanie na IKE umożliwia na zgromadzenie dodatkowych oszczędności, dzięki którym będzie można uzupełnić dochody emerytalne z systemu popularnego. Oszczędzający na IKE korzysta ze zwolnienia podatkowego od przychodów kapitałowych w wysokości 19 proc. W przypadku śmierci posiadacza konta środki zgromadzone na IKE zwolnione są także z podatku od spadku i darowizn.
Ubezpieczenie rentowe zapewnia świadczenia pieniężne w przypadku utraty przychodów z powodu niezdolności do pracy (renta) albo śmierci żywiciela (renta rodzinna). Składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 6 proc. podstawy wymiaru składki. Składka opłacana jest w części przez pracodawcę (4,5 proc. podstawy wymiaru), a w części przez pracownika (1,5 proc. podstawy wymiaru).
Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

* jest niezdolna do pracy,
* ma niezbędny okres składkowy i nieskładkowy (nie dotyczy to ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy została spowodowana w drodze do pracy albo z pracy),
* niezdolność do pracy powstała w okresach ściśle określonych w ustawie, na przykład. w okresie ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowego albo opiekuńczego) lub nie w przyszłości niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny mężczyźni i kobiety, która w chwili śmierci miała zobowiązane prawo do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny mężczyźni i kobiety, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne.
Decyzje o przyznaniu renty wydają organy rentowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania mężczyźni i kobiety ubiegającej się o świadczenie.
Postępowanie przyznania renty rozpoczyna się na bazie wniosku zainteresowanego.
Ubezpieczeniami społecznymi para się w MPiPS Departament Ubezpieczeń Społecznych. Departament Ubezpieczeń Społecznych odpowiada w szczególności za:

* opracowanie zaleceń polityki ubezpieczeń społecznych,
* opracowanie projektów przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych,
* implementację prawa ubezpieczeń społecznych do prawa Unii Europejskiej , a oprócz tego standardów konwencji i wymagań Międzynarodowej Organizacji Pracy,
* analizowanie orzeczeń Sądu Najwyższego w zakresie ubezpieczeń społecznych i ewentualne proponowanie przeróbek w obowiązujących przepisach,
* opracowanie analiz i prognoz służących ocenie sytuacji w sferze ubezpieczeń , a oprócz tego analiza funkcjonowania poszczególnych świadczeń wypłacanych z systemu ubezpieczeń społecznych,
* współdziałanie z organami wykonującymi zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Straty na OC

ubezpiecznie-ocZdarzyło się to, pomimo podwyżek taryf towarzystw zarówno dla ubezpieczeń OC, jak i autocasco. Z polis OC zebrały w zeszłym roku ponad 7,52 mld zł składek, o 5,5 proc. więcej niż w 2009 r., a z AC 5,26 mld zł (wzrost o 7,6 proc.).

Zasadniczą przyczyną pogorszenia się rezultatów branży jest pogłębienie się straty na dystrybucji autocasco. Jeżeli już dwa lata temu towarzystwa straciły na tego rodzaju działalności 66,9 mln zł, o tyle rok temu już 470 mln zł.

Eksperci wskazują, że ujemne wyniki w „komunikacji” to efekt znacznej konkurencji w gronie towarzystwami wywołanej spadkiem popytu na polisy. Zmniejsza się bowiem import aut. W sytuacji AC problemem jest ustalanie ceny ubezpieczenia na podstawie wartości pojazdu. W Polsce autocasco kupowane jest dosłownie dla pojazdów kilkuletnich (ich wartość jest nieduża), tymczasem koszty naprawy i części są omal takie same jak w przypadku nowego pojazdy samochodowe.

Zarówno analitycy, jak i przedstawiciele firm prognozują, że taryfy w 2011 r. będą rosły. Podkreślają, że niekoniecznie przełoży się to na wzrost cen polis (agenci dają coraz większe zniżki). Według ekspertów straty na OC i AC spowodują, że ubezpieczyciele będą dążyć do gruntownych modyfikacji w modelu operacyjnym (zwiększenia efektywności i dokładniejszej oceny ryzyka). Niektórzy spodziewają się dosłownie, w ciągu najbliższych lat, konsolidacji na rynku lub rezygnacji części towarzystw z oferowania ubezpieczeń komunikacyjnych, co pozwoli osiągnięcie efektu skali kilku relatywnie dużym towarzystwom.

Ubezpiecz się z głową

Płacąc składkę, możemy zagwarantować sobie i swoim najbliższym ochronę i lepszą przyszłe lata. Pod warunkiem jednak, że zachowamy rozwagę. Mariusz Jartra, ekspert PZU Życie, radzi przed wyborem dokładnie określonej polisy zastanowić się, jakie są realnie nasze potrzeby i które tereny naszego życia powinny zostać objęte dodatkową ochroną finansową. W pierwszej kolejności ubezpieczyć się powinny jedyni żywiciele rodzin. Niech nie uśpi naszej czujności także to, że zarabiają oboje małżonkowie, bo gdy będziemy musieli ponieść przykładowo wysokie koszty leczenia, pensje mogą nie wystarczyć. Poza tym kryzys przypomniał, jak łatwo i śpiesznie można stracić dobrze płatną pracę.

Niektóre polisy łączą w sobie ochronę z inwestowaniem. Są też zwolnione z podatku Belki. – Przy inwestycjach w produkty powiązane z funduszami trzeba zwracać uwagę na wyniki tych funduszy – radzi Sławomir Łopalewski, prezes Nordea Polska TUnŻ SA.

Dobrze jest oczywiście zwrócić uwagę na opłatę ubezpieczenia. Część polis taniej i łatwiej kupimy przez Internet.

Przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej powinnaś poznać „wyłączenia odpowiedzialności” towarzystwa. W szczególności jeżeli opracowujemy ryzykowny zawód lub uprawiamy niebezpieczne sporty. Sprawdźmy, czy konkurencyjny ubezpieczyciel oferuje polisę bez takich „wyłączeń”. W sytuacji ubezpieczeń majątkowych i oszczędnościowych ważne jest, by wiedzieć, czy można uprzednio zerwać umowę i wycofać pieniądze. Powinno się naturalnie uprzednio dowiedzieć, jakie pieniądze trzeba zapłacić towarzystwu ubezpieczeniowemu.

Zobacz również: http://www.finmarket.pl/ubezpieczenia.html

Ubezpieczenie na życie

Głównym misją ubezpieczeń na życie jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, a tym samym pozyskanie poczucia bezpieczeństwa. Przy gwałtownie wzrastającym tempie życia zapewnienie sobie komfortu psychicznego jest dość bardzo istotną sprawą. Można to uczynić niedużym kosztem  przez wykupienie polisy na życie.

Na dzień obecny już dokładniej wiemy, że nabywając ubezpieczenie własnego życia zabezpieczamy przede wszystkim najbliższych, a funkcja oszczędnościowa jest w większości przypadków tylko dodatkiem. Ubezpieczenia życiowe w obecnej rozwiniętej formie mogą być jak dopasowywane do prywatnych potrzeb nabywcy, a ich główne cele to: ochrona i oszczędzanie.

Dostępne na naszym rynku ubezpieczenia na życie możemy podzielić na trzy zasadnicze grupy:

* 1. ubezpieczenia ochronne
* 2. ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe
* 3. ubezpieczenia oszczędnościowe

Do każdej z grup można zazwyczaj dokupić umowy dodatkowe, które powodują rozszerzenie odpowiedzialności towarzystwa. Podajemy przykładowe, które oferują zakłady ubezpieczeń:

* ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – za określone w umowie stabilne inwalidztwo spowodowane wypadkiem otrzymujesz świadczenie, w wysokości zależnej od ustalonego % inwalidztwa i sumy ubezpieczenia,

* ubezpieczenie opłacania składki – w przypadku gdy całkowicie i trwale niezdolny jesteś do wykonywania pracy na skutek utraty zdrowia ubezpieczyciel przejmuje za Ciebie opłatę składek ubezpieczeniowych. Bez modyfikacji pozostają wciąż wszystkie warunki umowy,

Przeważający wpływ na obliczenie składki w ubezpieczeniach na życie posiadają takie czynniki jak: wiek, płeć stan zdrowia, wykonywany zawód, długość okresu ochrony, suma i rodzaj ubezpieczenia. Czynniki te wpływają na koszt ryzyka. W ogólności jeżeli jesteś młody, zdrowy, wykonujesz pracę biurową, niedużo jeździsz samochodem, nie palisz, nie pijesz, wybrałeś ubezpieczenie terminowe na życie na 5 lat z niską sumą ubezpieczenia, to zapłacisz bardzo niedużo.

Kalkulacja składki to domena działu zwanego underwritingiem. Z osobiście staryfikowanej i wpłaconej składki za ubezpieczenie na życie, niezależnie od jego rodzaju, potrącane są w pierwszej kolejności koszty powiązane z zawarciem i administrowaniem polisą.

Ubezpieczenia grupowe bywają złudne

Ponad dziesięć milionów Polaków posiada wykupione ubezpieczenie na życie. Takie liczby padają w wyniku badań marketingowych, a oprócz tego informacji nadzoru ubezpieczeniowego. Są to jednakże polisy bardzo złudne, nie dające niemal żadnej ochrony.

Większość z nich to uczestnictwo w programach ubezpieczeń grupowych. Składka miesięczna wynosi zdarza się, że wyłącznie kilka PLN, w znaczącej liczbie przypadków oscylując wokół kwot 20-30 zł. W efekcie 50-procentowe inwalidztwo, które bezpowrotnie niszczy przecież plany życiowe, będzie skutkować wypłaceniem minimalnego odszkodowania. W pewnych sytuacjach wyłącznie 500-600 zł, co nie pokryje wręcz priorytetowych kosztów leczenia w pierwszym miesiącu.

Polisy grupowe dają fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Pracownik, który spotyka się – wręcz na gruncie prywatnym – z agentem ubezpieczeniowym, w większości sytuacji używa argumentu polisy grupowej. Agent z kolei, gdy dowie się o sumie ubezpieczenia traci chęć do przedstawienia oferty: jeżeli już dana osoba jest przekonana, że takie ubezpieczenie jej wystarczy, namowy mogą trwać wieki i nie doprowadzić do żadnego efektu.

Zdaniem agentów i obserwatorów rynku ubezpieczeniowego konieczna jest kampania informacyjna dotycząca ochrony grupowej. Jej celem powinno być uświadomienie osobom z niej korzystającym realnej sytuacji. Wypłaty z polis grupowych są wyłącznie drobnym dodatkiem do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Reklamując tanie polisy grupowe towarzystwa same podcinają pod sobą gałąź: Mieszkańcy Polski są w niewielkim stopniu „wykształceni ubezpieczeniowo” i spora większość z nich uważa, że polisa grupowa całkowicie wystarcza.

Jedynym towarzystwem, któremu taka sytuacja nie przeszkadza jest PZU Życie. Największy polski ubezpieczyciel swoją pozycję zawdzięcza w tej chwili małym, niedrogim i w gruncie rzeczy nieskutecznym ubezpieczeniom grupowym. Wśród polis prywatnych sromotnie przegrywa z konkurentami.

Rodzina zmarłej chłopcy i dziewczęta, która otrzyma odszkodowanie w wysokości na przykład. 2000 zł, nabiera przekonania, że pełne ubezpieczenia życiowe to jedno wielkie oszustwo. To nieistotne, że prawda wygląda przeciwnie. Ci inni ludzie czują się ośmieszeni i odwracają się od ubezpieczeń prywatnych. Tacy kontrahenci – straceni w wyniku ich swojej niewiedzy – mogliby podnieść na nogi polski rynek. Kto pierwszy schyli się po ich pieniądze?